ජේෂ්ඨ ප්‍රවීණ රංගනවේදීනී, සුවිනීතා වීරසිංහ මහත්මිය නාට්ටාමි ආමි | Nattami Army මාධ්‍ය දර්ශනයේදී..

Description
ජේෂ්ඨ ප්රවීණ රංගනවේදීනී,
සුවිනීතා වීරසිංහ මහත්මිය නාට්ටාමි ආමි | Nattami Army මාධ්ය දර්ශනයේදී..
Nattami Army Press Show..
දේවින්ද කෝන්ගහගේ සිනමා වියමනක්
සයිබර් සිනමා කෝපරේශන් සමග කපුටා සිනමා නිෂ්පාදනයක්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *