ඉසිපතන සිසු දරුවන්ගේ – අදිටනින් පෙරට (Aditanin Perata) නිල Lyrics වීඩියෝව.

Description

ඉසිපතන විද්‍යාලයේ විද්‍යා සංගමයේ සිසු දරුවන්ගේ – අදිටනින් පෙරට (Aditanin Perata) නිල Lyrics වීඩියෝව.

ගායනය..
චමිත් ජයංග
සකීත් දිනුසහාන්
බිම්සර අරවින්ද
සදේශ් නවීන්
රවිහන්ස නෙරංජන
දේව්මින් තේජිත්
මහීෂ සොනල්

පද රචනය
තුසිත් සිම්සන්
ශානක රාජපක්ෂ
බිම්සර අරවින්ද
සෙනන් රිත්මින

තනුව සහ සංගීතය
තුසිත් සිම්සන්

සංගීත සංයුතිය, මිශ්‍ර කිරීම සහ මාස්ටර් කිරීම
කසුන් නෙලිගම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *