ලෝක පූජිත, ප්‍රවීණ මලල ක්‍රීඩක සුගත් තිලකරත්නයන්ගේ බලු සුරතල්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *