ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ ධාවන තරඟවල මාෆියාවක් තියෙනවා..There is a mafia in Sri Lanka motor racing .

Description

ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ ධාවන තරඟවල මාෆියාවක් තියෙනවා..මෝටර් බයිසිකල් ධාවන ශූර ගයාන් සදාරුවන් අනාවරණය කරයි… There is a mafia in Sri Lanka motor racing ….Gayan sadaruwan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *