වනජීවී කැමරාකරණයට පිවිසෙන්නේ කෙසේද 03 ? – How to Become a Wildlife Photographer 03 ?

Description

How to Become a Wildlife Photographer with Vajira Gunasekara.

ප්‍රවීන වනජීවී කැමරාශිල්පී වජිර ගුනසේකර සමග කපුටා කථාබහ… කාචයක නාභීය දුර යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? What does the focal length of a lens mean? ඡායාරූපකරණයේ ක්ෂේත්‍ර ගැඹුරෙහි තේරුම කුමක්ද? what is the meaning of depth of field in photography? වනජීවී ඡායාරූපකරණය සඳහා හොඳම නාභීය දුර කුමක්ද? What is the best focal length for wildlife photography? වනජීවී ඡායාරූප සඳහා හොඳම කාච කුමක්ද? What’s the Best Lens for Wildlife Photography? පුළුල් කෝණ කාච පරිවර්තකයක් ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද? How does a wide angle lens converter work?

#wildlife #nature #wildlifephotography #birds #naturephotography #animals #photography #bird #wild #animal #naturelovers #travel #birdsofinstagram #birdphotography #photooftheday #canon #ig #love #natgeo #nikon #birdwatching #of #perfection #africa #conservation #art #safari #best #macro http://www.kaputatv.com https://www.facebook.com/KaputaTv https://twitter.com/KaputaTv https://www.linkedin.com/company/kapu… https://www.pinterest.com/kaputaTv/ https://www.youtube.com/channel/UC9rS…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *