කවුරුන්ද කවුළුව වැහුවේ – චාමර වීරසිංහ, ශෂිකා නිසංසලා | Kaurunda Kauluwa Wahuwe – Chamara Weerasinghe, Shashika Nisansala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *